Round Table'i tegevuse peamine
eesmärk kajastub sõnades

OMANDA,
KOHANDA,
TÄIUSTA

Liikumise asutaja Lois Marchesi võttis aluseks just need kolm Walesi Printsi 1926 aasta kõnes kõlanud väljendit: “Noored mehed ettevõtluses ja erinevates ametites peaksid kogunema ümber ümarlaua, OMANDAMA minevikus edukaks saanud meetodeid, KOHANDAMA neid vastavalt muutunud ajastule ja TÄIUSTAMA neid pidevalt.” Kuigi need sõnad olid eelkõige suunatud ettevõtluse ja majanduselu aktiviseerimiseks omandaski liikumise asutaja need ja kohandas seejärel selleks, milleks Round Table tänaseks on saanud. Kuid nagu motogi ütleb, toimub siiski ka pidev täiustumine. Üheks oluliseks põhimõtteks ja käitumisnormiks on nii nagu ka liikumise nimes kajastub printsiip- “ÜMARLAUA ÜMBER ON KÕIK VÕRDSED!”

Panusena ühiskonna toetamiseks tegeleb Round Table heategevuslike algatustega nii klubide tasemel piirkonniti, kui ka kogu Eesti tasemel läbi selleks otstarbeks loodud fondi(Eesti Rahvuskultuuri kapitali all). Oleme oma põhisuunaks võtnud toetada noorte õpingute ja enesearendamisega tegelemise jätkamist. Raha heategevuseks tuleb peamiselt läbi liikmete tegevuse. Korraldame peamiselt liikumise sisse suunatud traditsioonilisi üritusi, mille tulu suunatakse heategevusse, kuid tegeleme ka eriprojektiga, mis on suunatud avalikkusele.

Round Tablei tegevust iseloomustavad ka ilmekalt allolevad 6 põhimõtet

1. Laiendada noorte meeste tutvusringkonda läbi nende erinevate ametite;
2. Rõhutada asjaolu, et kellegi kutsumus pakub suurepärase võimaluse ühiskondlikuks tegevuseks;
3. Arendada kõrgeid ideaale järgides äri elukutse ja ühiskondliku tegevuse traditsioone;
4. Tunnustada kõikide seaduslike ametite vajalikkust ja väärtustada igaüht oma isikliku eeskujuga;
5. Edendada neid eesmärke koosolekute, loengute, vaidluste ja muu tegevusega;
6. Edendada rahu ja head tahet rahvusvahelistes suhetes.